Документиране на строителството

ОТЧЕТНОСТ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА:

Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, ТРЗ, счетоводство:

Актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г:

1. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (образец 1).

2. Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа/ за строежи на техническата инфраструктура (образци 2 и 2А).

3. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването (образец 3).

4. Заповедна книга на строежа (образец 4).

5. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (образец 5).

6. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (образец 6).

7. Акт за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция (образец 7).

8. Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и и съоръжения (образец 8).

9. Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (образец 9).

10. Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10).

11. Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи (образец 11).

12. Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец 12).

13. Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други (образец 13).

14. Акт за приемане на конструкцията (образец 14).

15. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), (образец 15).

16. Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец 16).

17. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец 17).

 

Мониторинг на строителните процеси:

1. Информационен лист за наблюдение на процеса “Подготовка на строителната площадка”.

2. Информационен лист за наблюдение на процеса  “Откриване на строителната площадка”.

3. Информационен лист за наблюдение на процеса “Земни работи”.

4. Информационен лист за наблюдение на процеса “Направа и разваляне на кофражи и скелета”.

5. Информационен лист за наблюдение по изпълнението на част “Конструкции”.

6. Информационен лист за наблюдение на процес “Стоманени армировки”.

7. Информационен лист за готовността на строежа за експлоатация.

8. Информационен лист за изпълнение на мероприятия по ЗБУТ -  “Подготовка на строителната площадка”.

9. Информационен лист за изпълнение на мероприятия по ЗБУТ -  “Организационен план на строителство”.

10. Информационен лист за изпълнение на мероприятия по ЗБУТ относно “Етап груб строеж”.

11. Контролен въпросник за проверка на процедурите и работите, свързани с изпълнение на “Зидарски работи”.